Προτάσεις του Επιμελητηρίου Άρτας για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027 «Προγράμματα της περιφέρειας Ηπείρου»

Share:

1. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΆΡΤΑΣ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στο πλαίσιο της από 05/04/2017 Προγραμματικής Σύμβασης για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας εκπονήθηκε, ολοκληρώθηκε και παρελήφθη, με τη συνεργασία Δήμου και Επιμελητηρίου, η εργασία «Σύνταξη φακέλου Σκοπιμότητας/ Βιωσιμότητας κατασκευής Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας». Μετά από την μελέτη των παραδοτέων της εργασίας προκύπτει η δυνατότητα ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου σε δύο εναλλακτικές θέσεις συνολικής επιφάνειας 250 στρ. περίπου στην περιοχή «ΚρικούκιαΑμμοτόπου».
Σύμφωνα με τα παραπάνω για τη συνέχιση των προσπαθειών μας, χρειαζόμαστε αναθεώρηση του περιεχομένου και του προϋπολογισμού της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει συμφωνηθεί. Ιδίως επισημαίνεται ότι απαιτείται η τροποποίηση του περιεχομένου της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς δεν είναι εφικτή η υλοποίηση των δράσεων που σ’ αυτήν περιγράφονται για τους εξής σαφείς και εκ του νόμου επιβαλλόμενους λόγους:
1. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που περιγράφεται ως ένα εκ των παραδοτέων της Προγραμματικής Σύμβασης, μπορεί να εκπονηθεί αφού ολοκληρωθούν όλες οι μελέτες των έργων υποδομής του Επιχειρηματικού Πάρκου που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία. Ομοίως και μόνο τότε μπορεί να εκπονηθεί η Μελέτη Τεχνικής Οργάνωσης, η οποία κατά το νόμο συνιστά τη συνθετική αποτύπωση και περιγραφή των έργων υποδομής που έχουν μελετηθεί.
2. Κάθε περιγραφή σχετική με τη βιωσιμότητα του έργου έχει ως προϋπόθεση την ύπαρξη προϋπολογισμού της επένδυσης που με τη σειρά του μπορεί να καταρτιστεί εφόσον ολοκληρωθούν οι μελέτες των έργων υποδομής.
3. Η λήψη των αποφάσεων για την αξιοποίηση της δημοτικής έκτασης (διασφάλιση έκτασης ΕΠ) αλλά και η συμμετοχή των οργανισμών μας (Δήμος – Επιμελητήριο) στο Φορέα Υλοποίησης του Πάρκου, προϋποθέτουν την εκπόνηση θεματικών μελετών βιωσιμότητας αλλά και παραγωγή άλλων στοιχείων και αποδεικτικού υλικού, τα οποία πρέπει να εγκριθούν από τις υπερκείμενες αρχές. Και αυτά τα στοιχεία είναι πρωτίστως οικονομικά και μπορούν να παραχθούν μόνο εάν ο προϋπολογισμός του έργου είναι γνωστός.
Συμπερασματικά, η περιγραφή των διεργασιών και των παραδοτέων που συνιστούν τα περιεχόμενα του έργου που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Ηπείρου, με τίτλο «Προετοιμασία Φακέλου για την δημιουργία Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ) στο Νομό Άρτας», θα πρέπει να διατυπωθούν με την τυπική ορθότητα και τη διαδοχικότητα παραγωγής τους, όπως ο νόμος ορίζει.
Για την συνέχιση των προσπαθειών των φορέων μας πρέπει να προβούμε στην κατάρτιση δημόσιας σύμβασης για αυτό το σκοπό. Αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι:
Α) Παροχή υπηρεσιών διοίκησης έργου (ProjectManagement) για την οργάνωση της διαδικασίας, την επίβλεψη και παρακολούθηση των διεργασιών και την εκπόνηση όλων των σχετικών παραδοτέων που απαιτούνται για την κατάρτιση πλήρους φακέλου, με εξαίρεση τις τεχνικές μελέτες. Τα κύρια στοιχεία – παραδοτέα του έργου αφορούν σε υπηρεσίες υποστήριξης για την ίδρυση του Φορέα (σχέδιο καταστατικού, μετοχολόγιο, διαπραγματεύσεις κ.λπ.), στην παραχώρηση της δημοτικής έκτασης, στη λήψη όλων των αναγκαίων εγγράφων και εγκρίσεων από αρμόδιες αρχές, στη σύνταξη του Κανονισμού Διαχείρισης, στην τεκμηρίωση της Μελέτης Χωροθέτησης και της Μελέτης Τεχνικής Οργάνωσης, στον έλεγχο, τον συντονισμό και την εποπτεία κατά την εκπόνηση όλων των τεχνικών μελετών, με σκοπό την εφαρμογή των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών για Επιχειρηματικά Πάρκα σε συνδυασμό με την υπόδειξη κανόνων “valueengineering”, την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών βιωσιμότητας για τη συμμετοχή των οργανισμών (Δήμος – Επιμελητήριο) στο Φορέα Υλοποίησης και την κατάρτιση της Μελέτης Σκοπιμότητας/ Βιωσιμότητας που απαιτείται για την πληρότητα του Φακέλου, μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έργου.
Β) Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ως κάτωθι:
• ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (επίγεια αποτύπωση)
• ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
• ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
• ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
• ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
• ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
• ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΤΗΛΕΦΩΝΟΔΟΤΗΣΗΣ
• ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
• ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
• ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
• ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
• ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
• ΕΡΕΥΝΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
• ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
• ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
• ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
o ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
o ΣΤΑΤΙΚΗ
o Η/Μ
Με βάση τα προηγηθέντα στοιχεία, η τροποποίηση του περιεχομένου της Προγραμματικής Σύμβασης, θα πρέπει να συνοδευτεί και από τροποποίηση του προϋπολογισμού της.
Προϋπολογισμός: 8.000.000,00 ευρώ

2. ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΈΔΡΑ ΤΗΝ ΆΡΤΑ
– ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκου Hπείρου θα αποτελεί ένα μοναδικά οργανωμένο συγκρότημα επιμέρους δομών, οι δραστηριότητες του οποίου μπορεί να συνοψιστούν στο τρίπτυχο: στοχευμένη έρευνα για την αγροκτηνοτροφική παραγωγή του αύριο για ειδικές παραγωγές- εκπαίδευση και επιμόρφωση σε καινοτόμες τεχνολογίες παραγωγής διακριτών προϊόντων–άνοιγμα από την τοπικότητα στην παγκόσμια αγορά, η πιλοτική ανάπτυξη παραγωγικών δεδομένων και τροφίμων μεταξύ της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και παραγωγικού ιστού.
Το Πάρκο φιλοδοξεί να αποτελέσει το σημείο συνάντησης και συνέργειας των φορέων της γνώσης και της παραγωγής με τον πληθυσμό της περιοχής, καθιερώνοντας μια διαρκή και δυναμική διαδραστική σχέση μεταξύ τους, προς όφελος του τόπου και των ανθρώπων του και δίνοντας τη δυνατότητα στην Άρτα και στην ΄Ηπειρο να εισέλθουν στο χάρτη της εξελιγμένης έρευνας για παραγωγή μοναδικών αγροτικών προϊόντων και εφαρμογής καινοτόμων παραγωγικών μεθόδων που να χαρίζουν στην Ήπειρο την πρωτοπορία για το στόχο της αειφορικής – φιλοπεριβαλλοντικής – ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς παραγωγής.
Η δυνατότητα να αποκτηθεί ένα κέντρο έρευνας και πρότυπης αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής ως επέκταση της Γεωπονικής Σχολής στην Άρτα και των μεγαλύτερων Ελληνικών επιχειρήσεων της χώρας, που θα τη κάνει κόμβο αγροτικής καινοτομίας και παραγωγής σε όλα τα Βαλκάνια και τόπο εκμάθησης των νέων τεχνολογιών παραγωγής και τυποποίησης με αντίστοιχη Ευρωπαϊκή εμβέλεια.
Το πάρκο αυτό αποτελεί την μόνη ενεργή προοπτική για την άμεση ανάπτυξη της Άρτας στοχεύοντας στην εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων που βασίζονται στην παραγωγή ακριβείας (precisionagriculture), στην παραγωγή μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος (greenlabel), στην ανάπτυξη επώνυμων αγροτικών προϊόντων ανωτέρας ποιότητας με ταυτόχρονη διατήρηση, των φυσικών πόρων. Ταυτόχρονα, θα δώσει ταυτότητα στην Ελληνική και τοπική παραγωγή εφαρμόζοντας τεχνολογίες αιχμής προχωρώντας την Ελληνική παραγωγή και τα συστήματα παραγωγής σε βαθμό εξαγωγής τεχνογνωσίας και προτύπων συστημάτων madeinEpirus.
3. ΑΡΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΈΡΓΑ
– Με την κατασκευή αγωγών κλειστού τύπου εξοικονομείται ενέργεια, είναι μικρότερο το κόστος στους παραγωγούς και καλύτερη η ποιότητα των προϊόντων. Επιπρόσθετα η αποφυγή γεωτρήσεων οδηγεί στην υφαλμύρωση των υδάνινων υπόγειων αποθεμάτων, με άμεσο οικολογικό αποτέλεσμα έτσι ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή της αγροτικής παραγωγής.
– Τα εγγειοβελτιωτικά έργα έχουν σκοπό την εξασφάλιση και εξοικονόμηση νερού για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών, την ορθολογική διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων, τη μέριμνα για την ποιότητα των αρδευτικών νερών και την προστασία του εδάφους. Στόχος των εγγειοβελτιωτικών έργων είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των καλλιεργειών και τελικά η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης στην περιοχή μέσω των αρχών της αειφορικής γεωργίας.
– Μελέτη και κατασκευή για νέο σύγχρονο συγκρότημα στο αντλιοστάσιο Βίγλας.

4. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Χρηματοδότηση για Έρευνα του Γεωπονικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για νέες, δυναμικές καλλιέργειες στην Π.Ε. Άρτας.
5. ΈΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ)

Η προερχόμενη από το φράγμα της Άρτας ενέργεια έχει ωφελήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ΔΕΔΔΗΕ χωρίς όμως αντίστοιχα να υπάρξει όφελος ως προς την κοινωνία-επιχειρήσεις της περιοχής από το έργο αυτό.
Ταυτόχρονα λόγω κορεσμού στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ στο Ν. Άρτας, με την υπάρχουσα υποδομή της ΔΕΔΔΗΕ να μην μπορεί να απορροφήσει μεγαλύτερη ισχύ πέραν αυτής που διατίθεται από τους ήδη εγκατεστημένους σταθμούς ΑΠΕ στην περιοχή, μεγάλες παραγωγικές μονάδες της περιοχής αδυνατούν να ενταχθούν σε Προγράμματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων με ενεργειακό συμψηφισμό στο Νομό Άρτας. Το ίδιο ισχύει και για τις εταιρείες που λειτουργούν σύστημα βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος.
Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται απαραίτητη η αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο Ν. Άρτας, επενδύοντας σε νέες υποδομές ή εκσυγχρονίζοντας τις υφιστάμενες.
Τέλος, η επένδυση στο φυσικό αέριο αποτελεί οικονομικό όφελος όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων για τις επιχειρήσεις και αντίστοιχαελάφρυνση των εξόδων των νοικοκυριών.
Αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Συκιών με μελέτες, έργα υποδομής και μελέτες αξιοποίησης του.
6. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
Εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης, διαχείρισης και ανάδειξης της τεχνητής λίμνης Πουρναρίου και της παραλίμνιας ζώνης, το οποίο, θα περιλαμβάνει έργα υποδομής για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στην παραλίμνια περιοχή (σχεδιασμός παραλίμνιου δρόμου, βελτιώσεις των υφιστάμενων οδών, χάραξη νέων και κάθετων οδών για σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο), κίνητρα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό με σκοπό την τόνωση της τοπικής οικονομίας και την ανάδειξη της περιοχής σε έναν νέο φυσιολατρικό- τουριστικό προορισμό.
7. ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ
Έργα για την αποτελεσματικότερη ύδρευση της Άρτας από τη λίμνη Πουρναρίου με παροχή νερού καλύτερης ποιότητας, σύμφωνα με σχετικές μελέτες.
Επιβάλλεται να γίνεται άμεσα μια υδρολογική μελέτη για το Ν. Άρτας

8. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
Συνοπτικό φυσικό αντικείμενο:
Οι παρεμβάσεις που προτείνονται αφορούν κυρίως τα εξής:
Α. Κατασκευή μαρίνας τουριστικών σκαφών
Β. Αξιοποίηση του Αλιευτικού καταφύγιου
Γ. Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μονάδων των τοπικών αλιευτικών συνεταιρισμών, αλλά και δημιουργία νέων τυποποιητηρίων, ανάδειξη και προώθηση των αλιευτικών προϊόντων τους
Δ. Δράσεις εναλλακτικού τουρισμού (περιπατητικός, αλιευτικός, θαλάσσια σπορ, παρατήρηση πουλιών κ.λπ.)
Ε. Εμπλουτισμός με γόνο της λιμνοθάλασσας
9. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
• Εύκολη πρόσβαση στις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην πεδινές περιοχές με αποτέλεσμα τηνανταγωνιστικότητααυτών.
• Αξιοποίηση των πεδινών περιοχών με διάνοιξη και ασφαλτόστρωση δρόμων έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στις καλλιέργειες.

10. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΌΓΚΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Συνοπτικό φυσικό αντικείμενο:
Προτείνονται οι παρακάτω δράσεις-ενέργειες:
• Δημιουργία χιονοδρομικού κέντρου
• Σύνδεση των ανατολικών και δυτικών Τζουμέρκων
• Διάνοιξη νέων οδών
• Ασφαλτοστρώσεις δρόμων
• Αξιοποίηση πάρκων, υπαίθριες δραστηριότητες, ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού
• Ίδρυση κέντρου αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών το οποίο θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου.

11. ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΠΟ ΦΡΑΓΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΡΑΧΘΟΥ
– Οριοθέτηση της κοίτης Αράχθου από το φράγμα μέχρι τις εκβολές του
– Ανάπλαση της περιοχής
– Αξιοποίηση όλων των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων που προσφέρει το γεγονός πως το ποτάμι περνάει μέσα από την πόλη, δίνοντας τεράστιες δυνατότητες για την πολιτισμική και τουριστική αξιοποίηση της περιοχής.
– Γεφυρώσεις στον Άραχθο

12. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
– Ανάδειξη βυζαντινών μνημείων της περιοχής
– Έργα συντήρησης των μνημείων και ανάπλασητων έργων γύρω από αυτά
– Εύκολη πρόσβαση στα μνημεία, διασύνδεση μεταξύ τους και προβολή/ διαφήμιση αυτών ως μοναδικός τουριστικός προορισμός

13. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΑΧΕΛΩΟ
Αξιοποίηση της κοιλάδας του Αχελώου με έργα υποδομής, δραστηριότητες με σκοπό την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή κ.λπ.
14. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΟ Ν. ΑΡΤΑΣ
Η Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των γεωργικών εδαφών και γαιών αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής για την κάθε περιοχή. Η συνεχής υποβάθμιση της γης, είναι πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ειδικοί επιστήμονες που εργάζονται για την αύξηση της παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων. Τα εδάφη στην περιοχή μας παρουσιάζουν σημαντική ποικιλομορφία και το κάθε ένα από αυτά αντιδρά διαφορετικά στις εξωτερικές επιδράσεις, ανθρώπινες ή φυσικές. Είναι απαραίτητο, επομένως να γνωρίζουμε τις διάφορες κατηγορίες των εδαφών τη γεωγραφική τους κατανομή, τις ιδιότητες τους, τις αλληλεπιδράσεις με άλλα στοιχεία του οικοσυστήματος και την αντίδραση τους σε εξωτερικές επιδράσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χαρτογράφηση των εδαφών και τη σύνταξη του εδαφολογικού χάρτη, δηλαδή την απογραφή της γεωγραφικής κατανομής των διαφορών κατηγοριών των εδαφών.
Με τη συστημική καταγραφή των εδαφικών συνθηκών δημιουργείται η απαραίτητη υποδομή για τη στήριξη της αγροτικής περιοχής και της χρήσης γης του τόπου μας.

Ο Πρόεδρος

Γιάννης Γκολομάζος

Source: Arta News

Previous Article

Επιδείνωση του καιρού – Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Next Article

ΟΑΕΔ: Μέχρι και την 1η Φεβρουαρίου, οι αιτήσεις για την απασχόληση ανέργων 18-29 ετών

Σχετικά άρθρα