Τις δύο νέες δράσεις του ΕΠΑνΕκ παρουσίασε το επιμελητήριο

Share:

Τις δύο νέες δράσεις του ΕΠΑνΕκ«Εργαλειοθήκη ΕπιχειρηματικότηταςΕμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση» και «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»παρουσίασαν την Τετάρτη το απόγευμα στο Επιμελητήριο Άρτας τα στελέχη της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου και μέλος του ΔΣ της ΔιαχειριστικήςΕυρωπαϊκών Προγραμμάτων κ.Γιάννης Γκολομάζοςο οποίος αφού ευχαρίστησε τους παραβρισκόμενους για την παρουσία τους επισήμανε ότι το Επιμελητήριο στέκεται στο πλευρό των επιχειρηματιών μελών του και μεριμνά για την ενημέρωση και κατάρτισή τους, διοργανώνοντας εκδηλώσεις, ημερίδες, σεμινάρια για θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Τόνισε ωστόσο, ότι η σχέση αυτή θα πρέπει να είναι αμφίδρομη. Θα πρέπει και οι επιχειρηματίες- επαγγελματίες να φροντίσουν να ενημερώνουν την Υπηρεσία για τυχόν αλλαγή των στοιχείων τους ώστε να γίνεται επικαιροποίηση (όπως τηλέφωνα και email) του Μητρώου του Επιμελητηρίου και ταυτόχρονα να θέτουν ερωτήματα, αιτήματα και τυχόν προβληματισμούς  εγγράφως ή και προφορικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε το Επιμελητήριο να τα προωθεί προς επίλυση στους αρμόδιους φορείς και υπουργεία.

Σε ότι αφορά τις δύο νέες δράσεις κάλεσε τους παρεβρισκόμενους να θέσουν τα ερωτήματά τουςστα στελέχη της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και να λύσουν τυχόν απορίες τους ώστε να υποβάλλουν ολοκληρωμένες προτάσεις και  να επιτευχθούν όσον το δυνατό περισσότερες εντάξεις.

Υπενθύμισε εξάλλου, ότι υπάλληλος της Διαχειριστικής βρίσκεται καθημερινά στα Γραφεία του Επιμελητηρίου Άρτας, όπου μπορούν να απευθύνονται για ενημέρωση επί των νέων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Τα στελέχη της Διαχειριστικής Άγγελος Σταυρόπουλος&Παρασκευή Τζούφρα παρουσίασαν στην συνέχεια αναλυτικά τις δύο δράσεις του ΕΠΑνΕΚ.

Ο κ. Σταυρόπουλος  επισήμανε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον & ζήλο, που δείχνει η διοίκηση του Επιμελητηρίου Άρτας για τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων  για την έγκαιρη & έγκυρη πληροφόρηση των μελών του, κάθε φορά που προκηρύσσονται νέες δράσεις.

Σε ότι αφορά τις συγκεκριμένες δράσεις υποστήριξε ότι  η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, ωστόσο ακόμη υπάρχουν αρκετά αδιευκρίνιστα σημεία, που έχουν τεθεί στο αρμόδιο υπουργείο και ήδη χθες το βράδυ εκδόθηκε ένα σημείωμα με ερωτήσεις και απαντήσεις επί του Προγράμματος ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες διευκρινήσεις.

Δικαιούχοι της δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας- Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση», όπως ανέφερε είναι Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, την παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικήςμέριμνας,προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης για την χώρα είναι 60 εκατ. ευρώ, με το ποσοστό επιχορήγησης να είναι 50%.  Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Σημειώνεται,ότι υποβαλλόμενες προτάσεις κάτω των 10.000 ευρώ απεντάσσονται.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
  • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας – Να έχει γίνει έναρξη τουλάχιστον στις 31/12/2015.
  • να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων
  • να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:

–           1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,

–           2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και

–           5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Ο κ. Σταυρόπουλος επισήμανε ωστόσο, ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο μείωσης των ΕΜΕ που προαπαιτούνται, τουλάχιστονσε ότι αφορά των κλάδο εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμναςκαι εκτιμά ότι θα περιλαμβάνεται στη νέα τροποποίηση  του Προγράμματος, που αναμένεται σύντομα.

Οι επιχορηγούμενες δαπάνες αφορούν: Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου,παρεμβάσεις γιαεξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας, διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ, Μηχανήματα-Εξοπλισμό έως  100% του επενδυτικού σχεδίου, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ,Μεταφορικά μέσαμέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης και έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας,             Ψηφιακή Προβολή, Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών, Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό), Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίστηκε η 27-2-2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 09-5-2019.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανώνέχει οριστεί η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ενώ όσοι ενταχθούν θα έχουν(24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης για να υλοποιήσουν το επενδυτικό τους σχέδιο.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότηταςμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf), στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr

Τη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»η οποία στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους, παρουσίασε η κα Παρασκευή Τζούφρη.

Ο Προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 400 εκατ. ευρώ  για το σύνολο των περιφερειών της χώρας και δικαιούχοι είναι Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως  200.000 ευρώ και ποσοστό επιδότησης από 50% έως 65%, ενώ το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας είναι η Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα,Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ),Υγεία, Υλικά – Κατασκευές.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
  • να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»
  • να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Επιδοτούμενες Δαπάνες είναι τα Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου, η Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου, Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου, Ψηφιακή Προβολή,Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες, Μεταφορικά Μέσα και Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ενώ οι επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ως ημερομηνία Έναρξης  Ηλεκτρονικής Υποβολής ορίστηκε η 20η  Φεβρουαρίου 2019 και η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf), στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr

Στο τέλος ακολούθησαν ερωτήματα από τους παραβρισκόμενους, αλλά και αιτήματα που είχαν να κάνουν κυρίως με την μείωση των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας.

Source: Arta News

Previous Article

Η Σταχτοπούτα στην αίθουσα ΣΚΟΥΦΑ στην Άρτα

Next Article

2ο Εργασιακό πρωτάθλημα Μπάσκετ Άρτας

Σχετικά άρθρα