Μήνυμα Χριστουγέννων Ι.Μ. Άρτης

Share:

+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΤΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
Πρός τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
«Ἀδελφοί μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοί»∙
….πλημυρίζει σήμερα ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό Θεῖο φῶς τῆς «ἐλαχίστης» Βηθλεέμ. Τό φῶς ἐκεῖνο, πού εἶχε ἁπλωθεῖ τότε, στό σπήλαιο.
Ὅλοι καί ὅλα, τήν μεγαλειώδη αὐτή νύκτα, φωτίζονται καί ψάλλουν μαζί μέ τούς ἀγγέλους τοῦ οὐρανοῦ τόν ὕμνο: «Δόξα σοι τῷ δείξαντι τό φῶς, δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία»∙ καί περιμένουν σέ κάθε γωνιά τῆς γῆς, νά ἁπλωθεῖ ἡ πολυπόθητη εἰρήνη, ἡ ἀγάπη, τό φῶς καί ἡ χαρά∙ νά σταματήσει τό ἄγχος, ἡ βία, ἡ κάθε συμφορά∙ καί νά ἔλθει στήν γῆ ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ.
Χρόνια καί χρόνια, νοσταλγοῦσε ἡ πληγωμένη, ἀπό τήν ἁμαρτία καί τά πάθη, ἀνθρωπότητα, νά δεῖ, μέσα στό πυκνό καί ἀφόρητο σκοτάδι, μιᾶς ἀξημέρωτης νύκτας, κάποια ἀκτίνα θείου φωτός∙ νά ἀκούσει ἕνα χαρμόσυνο μήνυμα, ἀπό τά ὕψη τοῦ οὐρανοῦ.
Ἦλθε ἡ ὥρα, νά σκιρτήσει ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου καί νά θεραπευθεῖ ἡ πληγωμένη καρδιά του∙ ὅταν οἱ στρατιές τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ πλημμύρισαν τόν γαλήνιο καί γαλάζιο οὐρανό τῆς ἄσημης τότε Βηθλεέμ∙ καί τόν γέμισαν μέ οὐράνιο φῶς καί θεῖες μελωδίες. Ἔφεραν οἱ ἄγγελοι, μέ τήν ἐναρμόνια μελωδία τους, τό μήνυμα τοῦ οὐρανοῦ στούς ἁπλοϊκούς ποιμένες, ἀλλά καί σέ ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα: «…καί
εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος· μή φοβεῖσθε· ἰδού γάρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός Κύριος…». Ἔγιναν τότε, οἱ ἁπλοϊκοί αὐτοί ποιμένες, οἱ πρῶτοι εὐλαβεῖς προσκυνητές τοῦ Θείου Βρέφους∙ ἐνῶ οἱ ἄγγελοι ἐξακολουθοῦν μελωδικά καί ἀκούραστα, νά ψάλλουν τόν ὕμνο τῆς εὐδοκίας τοῦ Θεοῦ «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καί ἐπί γῆς εἰρήνη…».
Τό φῶς αὐτό τῆς Βηθλεέμ ἔρχεται καί σήμερα, νά φωτίσει καί νά βοηθήσει τόν ἄνθρωπο, νά λυτρωθεῖ ἀπό τά φοβερά καί ἀλλεπάλληλα δεινά τῆς πρόσκαιρης ζωῆς. Ὁ ἄνθρωπος θά λυτρωθεῖ, ὅταν ἀντηχήσει, στά βάθη τῆς ψυχῆς του, ἡ φωνή τοῦ γλυκυτάτου Ἰησοῦ∙ καί μάθει τήν χριστιανική ἀλήθεια, τήν ὁποία φροντίζει, νά τηρεῖ πιστά, στήν ζωή του. Τότε, φῶς ὑπερκόσμιο καί χαρά ἀνεκλάλητη, θά πλημμυρίσουν τόν ἐσωτερικό του κόσμο. Τότε, ὁ άνθρωπος θά πορεύεται ἀταλάντευτος καί δυνατός, γιά τόν σπουδαῖο καί ἅγιο προορισμό του.
Ἄς γονατίσουμε λοιπόν, ἀδελφοί μου, μπροστά στήν ἁγιασμένη Φάτνη∙ καί τά χείλη ὅλων, ἄς ψάλλουν τόν ἀγγελικό ὕμνο «Δόξα σοι τῷ δείξαντι τό φῶς, δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία», παρακαλῶντας τόν γεννηθέντα Βασιλέα τοῦ σύμπαντος κόσμου, νά στείλει τό ἀνέσπερο φῶς τῆς Βηθλεέμ, τό ὁποῖο, θά παραμερίσει κάθε ἐμπόδιο ἀπό τόν δρόμο τῆς ζωῆς μας, ἰδιαίτερα τῶν νέων καί τῶν ξενιτεμένων.
Διάπυρος πρός τόν Νηπιάσαντα Κύριον εὐχέτης σας

Ὁ Μητροπολίτης
+ὁ Ἄρτης Καλλίνικος
Ἄρτα, Χριστούγεννα 2018

Source: Arta News

Previous Article

Συγχαρητήρια επιστολή δημάρχου Ν. Σκουφά προς τη Βάσω Σκάρα

Next Article

«Περιμένοντας τα Χριστούγεννα με τη χορωδία του Μακρυγιάννη»

Σχετικά άρθρα