Επιστολή του Δημάρχου Νικολάου Σκουφά

Share:

Επιστολή απέστειλε ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά, Ευστάθιος Γιαννούλης, στο Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την Περιφέρεια Ηπείρου, προκειμένου να ενημερώσει για τον καθαρισμό και την εκβάθυνση του Βουβού ποταμού καθώς και για τα προβλήματα που δημιουργούνται (υπερχείλιση ποταμού) λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια. Στην επιστολή του ο Δήμαρχος ανέφερε:
Όπως φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα αεροφωτογραφίας, τρεις ποταμοί (Ζούτος, Κομποτέϊκος και Άνινος) ενώνονται στο κάμπο του Δήμου Νικολάου Σκουφά και σχηματίζουν τον Βουβό ποταμό. Αυτός με τη σειρά του αφού διέρχεται πλησίον κτημάτων και καλλιεργειών εκβάλει στον Αμβρακικό κόλπο.
Εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια, τα ύδατα μεταφέρονται στα ρέματα με μεγαλύτερη ταχύτητα και σε μεγαλύτερο όγκο, με αποτέλεσμα στο κατάντι τμήμα να δημιουργείται συνεχώς υπερχείλιση του ποταμού. Τα ύδατα αυτά καταστρέφουν τις καλλιέργειες ενώ παράλληλα σε πολλά σημεία έχουν γίνει καταπτώσεις των πρανών παρασύροντας μαζί και τις καλλιέργειες.
Στις εκβολές του Βουβού ποταμού λόγω του αβαθή αλλά και του όγκου του νερού, τα ύδατα δεν μπορούν να διοχετευτούν στον Αμβρακικό Κόλπο με αποτέλεσμα να παρασύρονται μαζί με το αλμυρό νερό και να μεταφέρονται στις παρακείμενες εκτάσεις – Αλίπεδα. Από τη συχνή αυτή κίνηση έχουν διαβρωθεί οι εκτάσεις και τα νερά εισέρχονται στα Αλίπεδα ευκολότερα και ολοένα πιο εσωτερικά στη στεριά.
Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Συμφωνούμε με τα αιτήματα των πολιτών και προτείνουμε τον καθαρισμό του ποταμού Βουβού στο κατάντι τμήμα με την παράλληλο εκβάθυνσή του. Επίσης στο σημείο αυτό να δημιουργηθεί ανάχωμα που θα συγκρατεί τα νερά εωσότου απορροφούνται από τον Αμβρακικό Κόλπο. Για την ολοκληρωμένη όμως λύση και την αποκατάσταση του ποταμού, του Αλίπεδου και του Αμβρακικού Κόλπου στο σημείο αυτό, είναι φανερό ότι απαιτείται εκπόνηση κατάλληλης υδραυλικής μελέτης που θα εξετάσει όλες τις παραμέτρους και θα επιλύσει το πρόβλημα δια παντός.
Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά δεν έχει ουδεμία αρμοδιότητα για τη συντήρηση και τον καθαρισμό ποταμών, την εκτέλεση εργασιών είτε στην κοίτη είτε στα πρανή των ποταμών, τη σύνταξη μελετών διευθέτησης, εκβάθυνσης κλπ. βάσει της ισχύουσας νομοθεσία και συγκεκριμένα του άρθρου 1 ¨Σύσταση – Συγκρότηση Δήμων¨ και του άρθρου 186 παρ. 15 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ¨Αρμοδιότητες Περιφερειών¨, του άρθρου 7 του Ν. 4258/2014 ΦΕΚ 94 Α’ «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και το με αρ. πρωτ. 7742/1-11-2017 (ΑΔΑ: 6Η37465ΧΘ7-Α4Θ) έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών -Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Source: Arta News

Previous Article

8η Μαϊου Παγκόσμια Ημέρα του Ερυθρού Σταυρού

Next Article

«ΠΙΝΟΚΙΟ» από το Μικρό Θέατρο Λάρισας

Σχετικά άρθρα