“Κάτω από τη βάση” 18 κράτη μέλη της ΕΕ

Share:

Πολύ χαμηλή βαθμολογία συγκεντρώνουν 18 κράτη μέλη της ΕΕ σε έκθεση αξιολόγησης για την εφαρμογή της νομοθεσίας προστασίας της φύσης.

Η έκθεση δείχνει ότι και τα 18 κράτη δεν καταφέρνουν να προστατέψουν επαρκώς τους οικολογικούς θησαυρούς της Ευρώπης.

Η αναλυτική έκθεση με τίτλο «Η κατάσταση εφαρμογής των οδηγιών για τα άγρια πτηνά και τους οικότοπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση» που δίνουν στη δημοσιότητα σήμερα οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Bird Life Europe, WWF, European Environmental Bureau (EEB) και Friends of the Earth Europe, υπογραμμίζει ότι ενώ τα περισσότερα κράτη μέλη που αξιολογήθηκαν έχουν ενσωματώσει πλήρως τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τα άγρια πτηνά και τους οικοτόπους στο εθνικό τους δίκαιο, κανένα από αυτά δεν έχει καταφέρει να τις εφαρμόσει πλήρως. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα προστατευόμενα είδη και οι οικότοποι της Ευρώπης να μην απολαμβάνουν την προστασία που η νομοθεσία ορίζει και για την οποία τόσο τα κράτη μέλη όσο και η κοινωνία συνολικά έχουν δεσμευτεί.

Η έκθεση έχει ως στόχο την αποτύπωση των τάσεων που αφορούν στην κατάσταση της εφαρμογής των οδηγιών στη βάση 11 κριτηρίων, χρησιμοποιώντας έναν απλό χρωματικό κώδικα που απεικονίζει τις επιδόσεις της κάθε χώρας σε καθένα από αυτά τα 11 κριτήρια (πράσινο για τα πεδία, όπου η ενσωμάτωση και εφαρμογή των οδηγιών υλοποιείται σωστά, πορτοκαλί στις περιπτώσεις εκείνες που η ενσωμάτωση των οδηγιών θα μπορούσε να είναι καλύτερη και τέλος, κόκκινο, στις περιπτώσεις που παρατηρείται κακή ή καθόλου εφαρμογή των οδηγιών). Χαρακτηριστικό από την αξιολόγηση αυτή είναι ότι μόνο στο κριτήριο που αφορά στην πιο βασική υποχρέωση, δηλαδή αυτή της ενσωμάτωσης των οδηγιών στο εθνικό τους δίκαιο, τα περισσότερα από τα 18 κράτη μέλη που αξιολογήθηκαν (67%) βρίσκονται στο πράσινο. Δυστυχώς, κανένα κράτος μέλος δεν πέρασε με πράσινο στα 5 από τα 11 κριτήρια, και ειδικότερα στα κριτήρια που αφορούν στη διαχείριση των περιοχών, την προστασία των ειδών, την εφαρμογή της δέουσας εκτίμησης και τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων.

Οι τέσσερις προαναφερθείσες οργανώσεις που ήταν μεταξύ των οργανώσεων που υποστήριξαν την επιτυχημένη εκστρατεία «Συναγερμός για τη Φύση» (#NatureAlert) με στόχο την αποφυγή αναθεώρησης της θεμελιώδους νομοθεσίας για την προστασία της φύσης στην Ευρώπη, τονίζουν ότι αν συνεχιστεί αυτή η χαλαρή εφαρμογή των οδηγιών, είναι βέβαιο ότι η απώλεια της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη θα ενταθεί ραγδαία. Στο πλαίσιο αυτό, καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη μία και τα κράτη μέλη από την άλλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καλύτερη εφαρμογή των οδηγιών.

Οι επιδόσεις της Ελλάδας

Τα στοιχεία για την κατάσταση εφαρμογής της νομοθεσίας για τη φύση στην Ελλάδα είναι ανησυχητικά και αρκετά απογοητευτικά, έτσι όπως καταγράφηκαν από τις οργανώσεις Δίκτυο Μεσόγειος SOS, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, και WWF Ελλάς. Ακόμα και αν το τελευταίο διάστημα σημειώθηκαν σημαντικά βήματα προόδου, στα οποία περιλαμβάνεται η έγκριση των τριών πρώτων σχεδίων δράσης για την προστασία ειδών της χώρας, η επέκταση του δικτύου Natura 2000 στον θαλάσσιο χώρο ειδικά και η ψήφιση του νέου νόμου για τους φορείς διαχείρισης, η Ελλάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει κενά σε πολύ σημαντικές υποχρεώσεις.

Ειδικότερα, με κόκκινο βαθμολογείται η καρδιά των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις οδηγίες για τη φύση και αφορούν στη διαχείριση των περιοχών Natura 2000 και την προστασία των ειδών, ενώ η Ελλάδα παίρνει πράσινο μόνο στην ενσωμάτωση των οδηγιών στο εθνικό της δίκαιο. Για πολλά κομβικά θέματα, όπως ο πλήρης χαρακτηρισμός των περιοχών Natura 2000, η δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων σχεδίων, έργων και δραστηριοτήτων στις εν λόγω περιοχές, η παρακολούθηση της κατάστασης των προστατευόμενων στοιχείων της φύσης και η εξασφάλιση επαρκούς και σταθερής χρηματοδότησης και πόρων, η κατάσταση εφαρμογής είναι μερική και ελλιπής. Σημαντικές ελλείψεις παρουσιάζουν επίσης οι διαδικασίες που αφορούν στη διαβούλευση, τη συμμετοχή και την εμπλοκή των ενδιαφερόμενων φορέων, οι οποίες παρόλο που δεν είναι νομικά επιβεβλημένες θεωρούνται κρίσιμες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της προστασίας της φύσης.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Δίκτυο Μεσόγειος SOS, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, και WWF Ελλάς παραθέτουν προτάσεις για την επίσπευση της εφαρμογής και στη χώρα μας, και συγκεκριμένα καλούν, μεταξύ άλλων, την πολιτεία να:

  • ολοκληρώσει τον καθορισμού των στόχων διατήρησης για όλες τις περιοχές Natura 2000,
  • διασφαλίζει την αποφυγή υποβάθμισης των περιοχών και της όχλησης ειδών και να εξασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή της δέουσας εκτίμησης για σχέδια ή έργα που ενδέχεται να επηρεάσουν τις περιοχές Natura 2000,
  • διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητα του πρόσφατα θεσπισμένου εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών,
  • επισπεύσει την εκπόνηση και εφαρμογή τόσο των σχεδίων διαχείρισης των περιοχών Natura 2000 όσο και των σχεδίων δράσης ειδών.

Σημειώσεις προς συντάκτες:

[1]Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε «το σχέδιο δράσης για τη φύση, τους ανθρώπους και την οικονομία» ύστερα από τον έλεγχο καταλληλότητας που διενήργησε για τις οδηγίες για τα άγρια πτηνά και τους οικοτόπους καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι εξυπηρετούν τον σκοπό τους αλλά απαιτούν καλύτερη εφαρμογή από τα κράτη μέλη. Το σχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά από απαραίτητες ενέργειες που μπορούν να διασφαλίσουν ότι η φυσική κληρονομιά της Ευρώπης προστατεύεται και υπάρχει ορθή διαχείρισή της, ενώ τονίζεται ότι οι κυβερνήσεις της ΕΕ πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους, ώστε να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τις νομικές δεσμεύσεις τους. Η έκθεση των περιβαλλοντικών οργανώσεων αποδεικνύει ότι δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει.

[2] Η σύνοψη της έκθεσης στα ελληνικά «Η κατάσταση εφαρμογής των οδηγιών για τα άγρια πτηνά και τους οικότοπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση» είναι διαθέσιμη εδώ, ενώ εδώ βρίσκεται η πλήρης έκθεση (στα αγγλικά).

Η αναλυτική παρουσίαση της βαθμολογίας για την Ελλάδα είναι διαθέσιμη εδώ.

Η έκθεση αξιολογεί την εφαρμογή των οδηγιών για τα άγρια πτηνά και τους οικοτόπους σε 18 κράτη μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Δανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο..

Για περισσότερες πληροφορίες:

WWF Ελλάς: Χρίστη Σωτηρίου, υπεύθυνη γραφείου τύπου WWF Ελλάς, 2103311988, κιν. 6977419972, c.sotiriou@wwf.gr

Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Χριστίνα Κονταξή, 2108228795, email: politics@medsos.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Τζημούλη Θεοδότη, 2103225245 email: sfyp@ellinikietairia.gr

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Κωνσταντίνα Ντεμίρη, 2108228704, email: kntemiri@ornithologiki.gr

Source: Perivalon

Previous Article

Προορισμός: Αργεντινή – 5 Μαϊου – Άρτα

Next Article

Διάλογος με τους πολίτες στο Ψαθοτόπι

Σχετικά άρθρα