Πρόγραμμα των νέων γεωργών

Share:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ιωάννινα, 22/03/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2η πρόσκληση για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» (ΠΑΑ) 2014-2020, για την Περιφέρεια Ηπείρου.
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνει ότι δημοσιεύθη-κε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η 2η πρόσκληση του προγράμμα-τος Νέων γεωργών (Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» Π.Α.Α. της Ελλάδος 2014-2020, με την υπ’ αρ. 2022/8-3-2018 (ΦΕΚ 885/Β΄/14-03-2018) Υπουργική Απόφαση. Το ποσό ενίσχυσης για την Περιφέρεια Ηπείρου είναι 8.196.000 €
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από 15-03-2018 έως και 16-04-2018 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή ο φυσικός φάκελος κατατίθεται εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) στην οικεία Δ.Α.Ο.Κ. του τόπου μόνιμης κατοικίας των υποψηφίων από τις 17-4-2018 έως και τις 30-4-2018.
Κύρια χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και του μέτρου είναι τα εξής:
1. Δικαιούχοι της 2ης προκήρυξης του μέτρου είναι νέοι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα από 18 – 41 ετών που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ τουλάχιστον για το έτος 2017 και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί.
2. Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2017. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2017.
3. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου κυμαίνεται από 3 – 4 έτη. Μετά την ολοκλήρωση του ο νέος γεωργός δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.
4. Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, διαμορφώνεται από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ.
Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέ-ρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr) (στο Υπομέτρο 6.1 και στην «Ενημέρωση αγροτών»).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Source: Arta News

Previous Article

3on3 Battles Tournament 2018 από την Δόξα Άρτας

Next Article

Αιτήσεις για την ετήσια επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων από το δήμο Αρταίων

Σχετικά άρθρα