Πρόσκληση Διενέργειας Εκλογών

Share:

Τις εκλογικές διαδικασίες μέχρι την πραγματοποίηση των εκλογών στις 3 & 4 Δεκεμβρίου γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της με τίτλο «Πρόσκληση Διενέργειας Εκλογών του Επιμελητηρίου Άρτας» η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Άρτας. Η Πρόσκληση έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

1. Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Άρτας καλεί τους Εκλογείς που θα συμπεριληφθούν στους Εκλογικούς Καταλόγους, να συμμετάσχουν στις Εκλογές για να ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας που θα διεξαχθούν στις 3 και 4 Δεκεμβρίου2017ημέρεςΚυριακή και Δευτέρα, από ώρα 9:00π.μ. έως 19:00 μ.μ. στο Επιμελητηριακό Μέγαρο Άρτας.

Εκλογείς είναι αυτοί που θα συμπεριληφθούν στους Εκλογικούς Καταλόγους, οι οποίοι θα εκτεθούν στο Επιμελητήριο για τρείς (3) συνεχείς ημέρες και συγκεκριμένα στις 3,6,7Νοεμβρίου 2017. Στις 8,9 και 10 Νοεμβρίου2017 θα γίνονται δεκτές Ενστάσεις κατά των εκλογικών καταλόγων που θα εκδικαστούν εντός τριών (3)ημερών. Η κύρωση των οριστικών εκλογικών καταλόγων θαγίνει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2017.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις:
 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/10.9.92)
 του Ν. 3419/05 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.05)
 του Π.Δ. 372/92 (ΦΕΚ 187/Α/12.12.92)
 του Π.Δ. 193/97 (ΦΕΚ 1557/Α/28.7.97)
 του Π.Δ. 309/97 (ΦΕΚ 220/Α/29.10.97)
 του Π.Δ. 164/2001 (ΦΕΚ 148/Α/5.7.2001)
 του Π.Δ. 52/2006 (ΦΕΚ 54/Α/13.3.06)
 του αρ.58 του Ν.4484/2017 (ΦΕΚ110/01.08.2017)
 του υπ’ αριθμ. 9/08.08.2017 Πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ του Επιμελητηρίου ΄Αρτας (κατανομή εδρών)
 της υπ’ αριθ. Πρωτ. 93909/01.09.2017 Απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας &Ανάπτυξης (ΑΔΑ6ΨΤ0465Χι8-17Ν).

2. Η Διαίρεση και ο αριθμός των Αντιπροσώπων (Συμβούλων), των επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου Άρτας, που θα εκλεγούν σε κάθε τμήμα, έγιναν με την ανωτέρω απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, ως εξής:

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΔΡΕΣ: 8
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΔΡΕΣ: 6
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΔΡΕΣ: 7
ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΕΣ: 21

3.1. Για την άσκηση του Εκλογικού Δικαιώματος απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ταμειακή τακτοποίηση των οφειλομένων συνδρομών των επιχειρήσεων-μελών μέχρι και 23Οκτωβρίου 2017, καθώς επίσης η συμπλήρωση ενός έτουςεγγραφής στα Μητρώα του Επιμελητηρίου, δηλαδή μέχρι και τις 02 Δεκεμβρίου 2016.

3.2. Το Εκλογικό Δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως και με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος με αντιπρόσωπο απαγορεύεται εκτός από την περίπτωση των ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕΣυνΠΕ, και υποκαταστημάτων ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων που το εκλογικό τους δικαίωμα θα ασκήσουν οι εκπρόσωποί τους που θα υποδειχθούν μέχρι 24 Νοεμβρίου 2017.

3.3. Η άσκηση του Εκλογικού Δικαιώματος θα επιτραπεί από την Εκλογική Επιτροπή αφού πεισθεί από τα προσκομιζόμενα στοιχεία για την ταυτότητά τους.

3.4. Οι Εκλογείς κατά την ψηφοφορία θα υπογράψουν έντυπη δήλωση ότι ασκούν μία φορά το εκλογικό τους δικαίωμα και ότι δεν έχουν κώλυμα από τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2081/92 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 3419/2005.

3.5. Κάθε ψηφοφόρος, για να ψηφίσει, βάζει μέσα στο φάκελο, που είναι σφραγισμένος και υπογεγραμμένος από τον Πρόεδρο της Εκλογικής Επιτροπής, το ψηφοδέλτιο της προτίμησής του, εκδηλώνοντας την προτίμησή του μεταξύ των υποψηφίων που περιλαμβάνονται σ’ αυτό με σταυρούς προτίμησης, ως εξής:

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΨΗΦΟΙ: Έως 8
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – ΨΗΦΟΙ: ΄Εως6
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΨΗΦΟΙ: Έως 7

Για τον επικεφαλής του συνδυασμού δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης.
Η συμπλήρωση του σταυρού προτίμησης γίνεται προσωπικά από τον Εκλογέα. Αυτόν, σε περίπτωση αδυναμίας, βοηθά ο Πρόεδρος ή μέλος της Εκλογικής Επιτροπής. Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται πριν ή μετά το όνομα του υποψηφίου με μολύβι διαρκείας μπλε ή μαύρου χρώματος.
Ενδείξεις, διαγραφές ή άλλα σημεία στο ψηφοδέλτιο το καθιστούν άκυρο. Κανένας δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μία ψήφους.

Όταν στις εκλογές συμμετέχει μόνο ένας συνδυασμός, οι εκλογείς μπορούν να εκφράζουν την προτίμηση τους προς αριθμό υποψηφίων ο οποίος δεν υπερβαίνει τον ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των εδρών ενώ στις άλλες περιπτώσεις ο αριθμός των σταυρών δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των εδρών του τμήματος. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόμενους είναι έγκυρο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Ψηφοδέλτιο χωρίς κανένα σταυρό προτίμησης προσμετράται υπέρ του συνδυασμού.

4. Παρακαλούνται επίσης, οι Επιχειρήσεις-Μέλη του Επιμελητηρίου Άρτας, μέχρι την 24ηΝοεμβρίου 2017 να γνωστοποιήσουν με Υπεύθυνη Δήλωση στο Επιμελητήριο, τους Εκπροσώπους τους, που θα ασκήσουν το Εκλογικό Δικαίωμα, ως εξής:

4.1. Κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο μία (1) ψήφο.
4.2. Κάθε προσωπική εταιρεία μέχρι δύο (2) ψήφους ως εξής:
(αα) Για τις ομόρρυθμες εταιρείες μέχρι δύο (2) ψήφους δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων της, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
(ββ) Για τις ετερόρρυθμες εταιρείες μέχρι δύο (2) ψήφους είτε δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων είτε του ομόρρυθμου και ενός ετερόρρυθμου, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
4.3. Κάθε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) μέχρι δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.
4.4. Κάθε μονοπρόσωπη ΕΠΕ μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.
4.5. Κάθε ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) τρεις (3) ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά στελέχη, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.6. Κάθε ΙΚΕ δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της , που υποδεικνύονται από την εταιρεία.
4.7. Κάθε μονοπρόσωπη ΙΚΕ μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.
4.8. Κάθε υποκατάστημα, μία (1) ψήφο, αυτή του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.
4.9. Κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, μία (1) ψήφο, αυτή του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
4.10. Κάθε συνεταιρισμός, δύο (2) ψήφους, αυτές του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του ΔΣ.
4.11. Κάθε κοινοπραξία και Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.ΜΗ μέχρι δύο (2) ψήφουςπου υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
4.12. Κάθε κοινωνία μέχρι δύο (2) ψήφουςπου υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

Οι παρακάτω περιπτώσεις δεν χρειάζεται να υποδείξουν εκπροσώπους:
 Κάθε μέλος, Φυσικό Πρόσωπο έχει μία (1) ψήφο.
 Κάθε προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.) που έχει μέχρι δύο (2) εταίρους.
Οι ανακηρυσσόμενοι υποψήφιοι εγγράφονται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους ως εκλογείς, καταλαμβάνοντας την μία εκ των θέσεων των εκπροσώπων του νομικού προσώπου από το οποίο έλκουν το δικαίωμα υποψηφιότητας στο συγκεκριμένο τμήμα.

Οι Εξουσιοδοτήσεις των Εκπροσώπων καθώς και περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα πρέπει να υποβάλλονται στην ΕκλογικήΕπιτροπή επτά (7) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία των Εκλογών ήτοι έως 24-11-2017.

5. Η Εκλογική Επιτροπή καλεί όσους επιθυμούν να διεκδικήσουν τοΑξίωμα του Συμβούλου να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν τις εκλογές και συγκεκριμένα μέχρι και 2 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00 – 15:00, Αίτηση Υποψηφιότητας.

Εκλόγιμοι είναι οι έχοντες τα προσόντα του Εκλογέα και διατελέσαντες μέλη του Επιμελητηρίου για τουλάχιστον τρία (3)χρόνια, έως την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ήτοι έως 02-12-2014 είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιριών (ΟΕ, ΕΕ) ή Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ή ΙΚΕ ή Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιριών ή Συν/σμών ή ως εκπρόσωποι Υποκαταστημάτων Ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι.

Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας, όσων διεκδικούν το αξίωμα του Συμβουλίου κατατίθενται κατά συνδυασμό από τον επικεφαλής αυτού, στο Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ. 58 του Ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/01.08.2017) και συγκεκριμένα ότι α) απαιτείται τουλάχιστον ένας υποψήφιος από κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου και β) ο αριθμός των υποψηφίων ανά συνδυασμό από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου
Στην αίτηση κάθε υποψηφίου πρέπει να επισυνάπτονται:

5.1. Γραμμάτιο εισπράξεως (απόδειξη) του ταμείου του Επιμελητηρίου Άρτας για κατάθεση ποσού πενήντα ευρώ (50,00 €).
5.2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ²ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3γ του 2081/92 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, που προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 3419/05².

Έντυπα αιτήσεως για την υποβολή Υποψηφιότητας χορηγούνται από τη Γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής και βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου ΄Αρταςwww.e-artas.gr.

Η Εκλογική Επιτροπή στις 13 Νοεμβρίου 2017ημέρα Δευτέρα, θαανακηρύξει τους Υποψηφίους που υπέβαλαν κανονικά αίτηση και έχουν τα νόμιμα προσόντα. Η απόφαση της ανακήρυξης με τον Κατάλογο των Υποψηφίων θα αναρτηθεί στο κατάστημα του Επιμελητηρίου Άρτας και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου ΄Αρταςwww.e-artas.gr

Επί του καταλόγου των Υποψηφίων μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις εντός τριών (3)εργάσιμων ημερών από την απόφαση της ανακήρυξης, δηλαδή στις 14, 15 και 16Νοεμβρίου 2017.

Στις 17 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή, η Εκλογική Επιτροπή θα εκδικάσει τις ενστάσεις και θα συντάξει τον Οριστικό ΚατάλογοΥποψηφίων τον οποίο θα αναρτήσει στο Επιμελητήριο Άρτας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ

Source: Arta News

Previous Article

Zητείται βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Next Article

Φτώχεια εναντίον Καλοπέρασης

Σχετικά άρθρα