Υποβολή αιτήσεων για άδεια απόσταξης τσίπουρου στο Δήμο Αρταίων

Share:

Γίνεται γνωστό, ότι με την έναρξη της αποστακτικής περιόδου, από 12/10/2017 μέχρι και 11/12/2017 για το τρέχον έτος, οι αμπελοπαραγωγοί του Δήμου Αρταίων, οι οποίοι διαθέτουν έως ένα στρέμμα αμπέλια και επιθυμούν τη χορήγηση βεβαίωσης αμπελοπαραγωγού (για την έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων για παραγωγή τσίπουρου), βάσει του άρθρου 7, παρ.3/ε, του Ν.2969/2001 (ΦΕΚ 281Α’/18-02-2001), θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων που ανήκουν.
Με την αίτηση (δίνεται από το Δήμο), οι ενδιαφερόμενοι αμπελοπαραγωγοί πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα:
1)Αποδεικτικό για την ύπαρξη αμπελιού όπως:
α) Δήλωση ΟΣΔΕ στην οποία να εμφανίζεται το αμπέλι ή
β) Ε1 ή Ε9 οικ. έτους 2015 ή
γ) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πιστοποιεί την ύπαρξη του αμπελιού
2) Αστυνομική Ταυτότητα
3) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
Για την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, απαιτείται εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Γεωργίας-Κτηνοτροφίας & Αλιείας του Δήμου (τηλέφωνο: 2681362289, πληρ.: Μαρία Ανδρέου), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Source: Arta News

Previous Article

Αποψίλωση περιαστικού δάσους και άλλες δράσεις από το Δήμο Αρταίων

Next Article

ΙΝΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: Συμβουλές για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Σχετικά άρθρα