ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Share:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Την Παρασκευή 22-09-2017 και ώρα 11.00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 14-09-2017 συνεδριάσεως.
1. Κατακύρωση του …
αποτελέσματος της από 11-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναστύλωση – στερέωση Δημοτικού Σχολείου Κράψης», προϋπολογισμού 50.000,00 με Φ.Π.Α.
2. Έγκριση του από 18-09-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση προστασία οικίας επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας στο ύψος του Παραποτάμου» προϋπολογισμού 37.200,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση E.O. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με Φ.Π.Α.
4. Έγκριση του από 15-09-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού πλησίον του κυρίως φράγματος στην λίμνη Μετσόβου», προϋπολογισμού € 65.000,00 με Φ.Π.Α.
5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του διεθνούς (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου με Α/Α 2 «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (Προμήθεια – Εγκατάσταση)», προϋπολογισμού € 700.000,00 πλέον ΦΠΑ, της Πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «HΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5000178 και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
6. Έγκριση του από 13-09-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 74.400,00 €, με Φ.Π.Α.
7. Έγκριση του Πρακτικού IΙ/15-09-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού προϋπολογισμού € 353.780,00 πλέον ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και στο Αστικό Οδικό Δίκτυο των Δήμων Αρταίων, Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ), έργο “Project Development Services for Efficient Eco-Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greece”.
8. Έγκριση του Πρακτικού I/12-09-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, προϋπολογισμού 228.145,16 € πλέον ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων και Εγκαταστάσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ), έργο “Project Development Services for Efficient Eco-Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greece”»
9. Έγκριση του Πρακτικού I/14-09-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, προϋπολογισμού 196.800,00 € με ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθμιση της Λιμναίας Συγκοινωνίας στη Λίμνη Παμβώτιδα» στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ)» του έργου με τίτλο “Project Development Services for Efficient Eco-Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greece”.
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την μεταφορά και χρήση δεδομένων internet από το τηλέφωνο του Προϊσταμένου της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας.
11. Έγκριση ανάκλησης πιστώσεων των αναλήψεων της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017.
12. Άσκηση ενδίκου μέσου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της αριθμ. 74/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και έγκριση δαπανών για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου.
13. Απόφαση επί των ενστάσεων της Κοινοπραξίας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΝ Α.Ε.» και της εταιρείας «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.», κατά του Πρακτικού ΙΙ/07-07-2017 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού τακτικού (ανοικτού) διεθνούς διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων),για διάρκεια τριών (3) ετών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού της βασικής σύμβασης και του δικαιώματος προαίρεσης € 8.488.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).
14. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση α) της Αυδίκου Ιφιγένειας, υπαλλήλου της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα και β) του Παπαγεωργίου Σπυρίδωνος, υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή σε σεμινάριο που διοργανώνει το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του ΥΠ.Α.Α.Τ. την 29-09-2017.
15. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών και έγκριση των σχετικών δαπανών.
16. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Οδικού Δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2017» προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ.
17. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-09-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου: α. Καστανιά – Τετράκωμο, β. Τυμπά – Διχομοίρι», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
18. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών, για τις λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
19. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
20. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την διοργάνωση από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, της 2ης Ποδηλατοδρομίας στην πόλη της Ηγουμενίτσας και στην προστατευόμενη περιοχή Natura, που θα πραγματοποιηθεί τις 24 Σεπτεμβρίου 2017.
21. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Τρουμπούκη Μάριου, στην Αθήνα, για συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ», που θα πραγματοποιηθεί από 25 έως και 27-09-2017.
22. Άσκηση ενδίκου μέσου (προσφυγή) της Π.Ε. Πρέβεζας κατά της απόφασης του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Συν. 36η/4-9-2017).
23. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας (επιστροφή ποσού).
24. Συγκρότηση και ορισμός μελών των Επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών και προμήθειας ηλεκτρονικού και λοιπού μηχανικού εξοπλισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση αυτών.
25. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνδιοργάνωση τριήμερου πολιτιστικού φεστιβάλ «Χαράς και Ενότητας» με θέμα τη διαφορετικότητα από τη Χ.Ε.Ν. Ιωαννίνων (παράρτημα Χ.Ε.Ν. Ελλάδας) στα Ιωάννινα από 22 έως 24/09/2017.

Source: Arta News

Previous Article

Συνεδρίασε η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αρταίων

Next Article

Προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων σε Σύβοτα και Πάργα

Σχετικά άρθρα