Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. Δ.Ε. Ν. Άρτας

Share:

Έχοντας υπόψη: Η Περιφερειακή Διευθύντρια Π.Ε. και Δ.Ε. Ηπείρου

 

Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’): «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

 

 1. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ. Α’/ 2000): «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

 

 1. Το Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ. Α’/2003): «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών

Συμβουλίων», όπως ισχύει.

 1. Τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/19-5-2010 τ.Α΄): «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26, τ.Α΄): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199, τ.Α’): «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/14-5-2015 τ.Α΄).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/τ.Α’/2015), με θέμα: «Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ. Ά/ 30-05-2017): «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης»
 5. Τις διατάξεις   της   με   αριθμ.   Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002   απόφασης   του   υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ., (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002 τ. Β΄), με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και   αρμοδιοτήτων   των   προϊσταμένων   των   περιφερειακών   υπηρεσιών   πρωτοβάθμιας   και

 

και των συλλόγων των διδασκόντων», και τις τροποποιήσεις- συμπληρώσεις αυτής.

 1. Την με αριθμ.  Φ.350.2/10/58898/Ε3/09-04-2015  Υ.Α.,  με  θέμα:  «Διορισμός  Περιφερειακών

Διευθυντών Εκπαίδευσης- Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων».

 1. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/23/91322/ Ε3/31-05-2017 (ΑΔΑ: ΨΛ9Ξ4653ΠΣ-1ΚΡ) Υ.Α., με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)».
 2. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/22/91287/Ε3 /31-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και την από 31-

05-2017 ανακοινοποίηση στο ορθό.

 1. Την Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 (ΦΕΚ    1890/τ.    Ά/    31-05-2017)    Υ.Α.,                 με                                                         θέμα:

«Καθορισμός  της  διαδικασίας  υποβολής  αιτήσεων,  επιλογής  και   τοποθέτησης  διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων.»

 1. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.350/40/83818/E3/19-05-2017 (ΑΔΑ: 7ΜΜΔ4653ΠΣ-ΩΝ2) απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: «Ορισμός επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.», όπως αυτή τροποποιήθηκε

 

 1. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.11.3/3892/06-06-2017 (ΑΔΑ: 6ΦΗ64653ΠΣ-0ΒΤ) απόφασή μας, με θέμα:

«Ορισμός Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων Συμβουλίων Επιλογής Διευθυντών Σχολικών

Μονάδων Περιφέρειας Ηπείρου»

 

 1. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.30/9227/19-12-2016 απόφασή μας, με θέμα: «Συγκρότηση Περιφερειακού

Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Άρτας»

 

 1. Την με αριθμ.  πρωτ.   Φ.11.1/4788/31-05-2017  (ΑΔΑ:  ΩΩ4Ψ4653ΠΣ-372)  προκήρυξη  της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ν. Άρτας, με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, Ε.Κ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας»

 

 1. Το με αριθμ.  πρωτ.  Φ.361.22/27/96038/E3/08-06-2017  έγγραφο  του  ΥΠ.Π.Ε.Θ.,  με  θέμα:

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)»

 

 1. Το με αριθμ.  πρωτ.  Φ.361.22/28/96968/Ε3/09-06-2017  έγγραφο  του  ΥΠ.Π.Ε.Θ.,  με  θέμα:

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»

 

 1. .Το με αριθμ.  πρωτ.  Φ.361.22/29/99136/Ε3/13-06-2017  έγγραφο  του  ΥΠ.Π.Ε.Θ.,  με  θέμα:

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»

 

 1. .Το με  αριθμ.  πρωτ.  Φ.361.22/123511/Ε3/19-07-2017  έγγραφο  του  ΥΠ.Π.Ε.Θ.,  με  θέμα:

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»

 

 1. Το με αριθμ.  πρωτ.  Φ.361.22/52/127829/Ε3/26-07-2017  έγγραφο  του  ΥΠ.Π.Ε.Θ.,  με  θέμα:

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών  των προτύπων και πειραματικών σχολείων»

 

 1. Το με αριθμ. Πρωτ. 5934/24-7-2017 έγγραφο της Δ/νσης Δ.Ε. Άρτας με θέμα: «Πρόταση κύρωσης πινάκων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας»

 

 1. Τον αναμορφωμένο  τελικό  ενιαίο  αξιολογικό  πίνακα  των  υποψηφίων Διευθυντών  Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας όπως αυτός συντάχθηκε με την με αριθμ. 5/24-7-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Άρτας της παρ. 13 του άρθρου 16 του Ν. 3848/2010, όπως ισχύει.

 

 1. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.11.3/4894/24-07-2017 (ΑΔΑ:ΨΦΙ04653ΠΣ-ΒΞΣ ) απόφασή μας, με θέμα:

«Κύρωση αναμορφωμένου τελικού ενιαίου αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών

Μονάδων και Ε.Κ. Δ.Ε. Ν. Άρτας»

 

3848/2010, όπως ισχύει. και τα αναφερόμενα σε αυτή σχετικά έγγραφα, με την οποία προτείνεται η τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας.

 

 1. Το με αριθμ.  πρωτ.  6042/27-07-2017  έγγραφο  της  Δ/νσης  Δ.Ε.  Άρτας  με  θέμα:  «Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας».

 

 

 

 

 

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Τοποθετούμε για το συμφέρον της Υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου, στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας τους παρακάτω εκπαιδευτικούς με τριετή θητεία, η οποία λήγει στις 31-7-2020, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

A/A Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
 

1

 

156460

 

ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΗΛΙΑΣ

 

ΠΕ02

 

4ο ΓΕ.Λ. Άρτας

 

2ο ΓΕ.Λ. Άρτας

 

2

 

208189

 

ΜΠΙΣΚΑΝΑΚΗ

 

ΦΑΝΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ11

1ο Γυμνάσιο Άρτας

(προσωρ. τοποθ.)

 

1ο Γυμνάσιο Άρτας

 

3

 

904512

 

ΤΣΙΤΣΙΚΑ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ

 

ΠΕ11

 

1ο ΕΠΑ.Λ. Δάφνης

 

3ο Γυμνάσιο Άρτας

 

4

 

156681

 

ΠΑΠΠΑΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

ΠΕ03

 

1ο ΓΕ.Λ. Άρτας

 

1ο ΓΕ.Λ. Άρτας

 

5

 

177048

 

ΜΠΡΙΣΕΝΙΟΥ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ10

 

3ο ΓΕ.Λ. Άρτας

 

3ο ΓΕ.Λ. Άρτας

 

6

 

192158

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ18.33

 

1ο ΕΠΑ.Λ. Άρτας

 

1ο Ε.Κ. Άρτας

 

7

 

199228

 

ΨΩΜΑΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

ΛΑΜΠΡΟΣ

 

ΠΕ12.04

 

1ο ΕΠΑ.Λ. Άρτας

 

1ο ΕΠΑ.Λ. Άρτας

 

8

 

183334

 

ΖΙΩΡΗ

 

ΑΝΘΟΥΛΑ

 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ

 

ΠΕ02

 

Μουσικό Σχολείο Άρτας

 

Μουσικό Σχολείο Άρτας

 

9

 

555007

 

ΤΖΙΟΚΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΕ70

 

3ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας

 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Άρτας

 

10

 

168508

 

ΤΣΙΦΕΤΑΚΗ

 

ΕΛΠΙΔΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ06

 

4ο ΓΕ.Λ. Άρτας

 

4ο ΓΕ.Λ. Άρτας

 

11

 

197207

 

ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

 

ΠΕ02

 

1ο ΓΕ.Λ. Άρτας

 

ΓΕ.Λ. Κομποτίου

 

12

 

198018

 

ΚΑΛΥΒΑΣ

 

ΠΕΤΡΟΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΠΕ04.01

 

Γυμνάσιο Νεοχωρίου

 

4ο Γυμνάσιο Άρτας

 

13

 

152767

 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ01

 

2ο Γυμνάσιο Άρτας

 

2ο Γυμνάσιο Άρτας

 

14

 

202741

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ04.01

 

Εσπερ. ΕΠΑ.Λ. Άρτας

 

Γυμνάσιο Γραμμενίτσας

 

15

 

178485

 

ΘΑΝΟΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

ΠΕ03

 

1ο ΓΕ.Λ. Άρτας

 

ΓΕ.Λ. Παναγιάς Διασέλλου

 

16

 

137171

 

ΠΑΠΠΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

ΠΕ02

 

Γυμνάσιο Φιλοθέης

 

5ο Γυμνάσιο Άρτας

 

17

 

157501

 

ΓΙΟΥΡΓΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΠΕ11

 

5ο Γυμνάσιο Άρτας

 

ΓΕ.Λ. Ανέζας

 

18

 

180321

 

ΤΣΩΛΗΣ

 

ΧΡΙΣΤΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ03

 

1ο ΓΕ.Λ. Άρτας

 

Γυμνάσιο Κωστακιών

 

19

 

169630

 

ΓΩΓΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

 

ΘΩΜΑΣ

 

ΠΕ02

 

ΓΕ.Λ. Άνω Καλεντίνης

 

ΓΕ.Λ. Άνω Καλεντίνης

 

20

 

153044

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΠΕ03

 

3ο Γυμνάσιο Άρτας

 

Εσπερινό Γυμνάσιο Άρτας

 

21

 

181990

 

ΒΑΔΙΒΟΥΛΗ

 

ΛΑΜΠΡΙΝΗ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ19

 

2ο ΓΕ.Λ. Άρτας

 

Γυμνάσιο Κομποτίου

 

22

 

148312

 

ΜΠΕΛΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΓΕ.Λ. Κομποτίου

 

ΓΕ.Λ. Νεοχωρίου

 

 

 

23

 

400856

 

ΣΠΕΝΤΖΑ

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

Γυμνάσιο Ανέζας

 

Γυμνάσιο Ανέζας

 

24

 

182174

 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΠΕ20

 

Γυμνάσιο Κομποτίου

 

Γυμνάσιο – Λ.Τ. Αγνάντων

 

25

 

174626

 

ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ

 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ

 

ΠΕ17.03

 

1ο ΕΠΑ.Λ. Άρτας

 

Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Άρτας

 

26

 

144027

 

ΚΑΡΑΜΠΑΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΕ01

 

2ο Γυμνάσιο Άρτας

 

Εσπερινό ΓΕ.Λ. Άρτας

 

27

 

153050

 

ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

ΠΕ03

 

Γυμνάσιο Κομποτίου

 

Γυμνάσιο Νεοχωρίου

 

28

 

180050

 

ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ

 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ03

 

ΓΕ.Λ. Ανέζας

 

Γυμνάσιο Φιλοθέης

 

29

 

153573

 

ΣΟΦΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΕ04.01

 

46ο ΓΕ.Λ. Αθηνών

 

ΓΕ.Λ. Βουργαρελίου

 

30

 

198524

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

 

ΕΥΦΗΜΙΑ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΠΕ06

 

4ο Γυμνάσιο Άρτας

 

Γυμνάσιο Πέτα

 

31

 

187793

 

ΤΣΙΟΥΝΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ19

 

Γυμνάσιο Γραμμενίτσας

 

Γυμνάσιο Παναγιάς Διασέλλου

 

32

 

181552

 

ΛΙΑΝΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΠΕ10

 

2ο ΓΕ.Λ. Άρτας

 

Γυμνάσιο Άνω Καλεντίνης

 

 

 

 

 

 

Οι τοποθετούμενοι υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 01-08-2017, αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση που τοποθετούνται.

Στους Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ κατά τη διάρκεια της θητείας τους καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011(ΦΕΚ 226/27-

10-2011/τ.Ά), όπως  ισχύει και του Ν. 4354/2015(ΦΕΚ 176/16-12-2015/τ.Α) όπως ισχύει.

 

 

 

 

 

 

 Κοιν οποίη ση  :

 

 1. ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών

Εκπ/σης)

 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης
 2. Δ/νση Δ.Ε. Ν. Άρτας (Με την υποχρέωση να ανακοινώσει την απόφαση όπου απαιτείται)

 

Η Περιφερειακή Διευθύντρια

 

 

 

 

 

 

 

Φωτεινού Αγγελική

Source: Epirus

Previous Article

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Ν. Άρτας

Next Article

ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ- Χαΐνηδες και Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Σχετικά άρθρα