Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Ν. Άρτας

Share:

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Π.Ε. και Δ.Ε. Ηπείρου

1.Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’): «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

 

 1. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ. Α’/ 2000): «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

 

 1. Το Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ. Α’/2003): «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών

Συμβουλίων», όπως ισχύει.

 1. Τις διατάξεις του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/19-5-2010 τ.Α΄): «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση  κανόνων  αξιολόγησης  και  αξιοκρατίας  στην  εκπαίδευση  και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26, τ.Α΄): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199, τ.Α’): «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/14-5-2015 τ.Α΄).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/τ.Α’/2015), με θέμα: «Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ. Ά/ 30-05-2017): «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης»
 5. Τις διατάξεις της  με  αριθμ.  Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002  απόφασης  του  υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ., (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002 τ. Β΄), με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων», και τις τροποποιήσεις-

 

συμπληρώσεις αυτής.

 1. Την με αριθμ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/09-04-2015 Υ.Α., με θέμα: «Διορισμός Περιφερειακών

Διευθυντών Εκπαίδευσης- Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων».

 1. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/23/91322/ Ε3/31-05-2017 (ΑΔΑ: ΨΛ9Ξ4653ΠΣ-1ΚΡ) Υ.Α., με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά  με  την  επιλογή  υποψηφίων  διευθυντών  όλων  των  τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)».
 2. Το με αριθμ.    πρωτ.    Φ.361.22/22/91287/Ε3/31-05-2017,   και    την    από    31-05-2017

ανακοινοποίηση στο ορθό, έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 1. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 (ΦΕΚ 1890/τ. Ά/ 31-05-2017) Υ.Α., με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων.»
 2. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.350/40/83818/E3/19-05-2017 (ΑΔΑ: 7ΜΜΔ4653ΠΣ-ΩΝ2) απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: «Ορισμός επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.», όπως αυτή τροποποιήθηκε

 

 1. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.11.3/3892/06-06-2017 (ΑΔΑ: 6ΦΗ64653ΠΣ-0ΒΤ) απόφασή μας, με θέμα: «Ορισμός Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων Συμβουλίων Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Περιφέρειας Ηπείρου»

 

 1. Την με αριθμ.   πρωτ.    Φ.30/9229/19-12-2016   απόφασή   μας,   με   θέμα:               «Συγκρότηση

Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Άρτας»

 

 1. Την με αριθμ. πρωτ. 3058/31-05-2017 (ΑΔΑ: 9ΩΗΣ4653ΠΣ-56Η) προκήρυξη της Διεύθυνσης Π.Ε Ν. Άρτας, με θέμα: «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας και προθεσμία υποβολής αιτήσεων»

 

 1. Το με αριθμ. πρωτ.  Φ.361.22/27/96038/E3/08-06-2017  έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με  θέμα:

«Διευκρινίσεις  σχετικά  με  την  επιλογή  υποψηφίων  διευθυντών  όλων  των  τύπων  Σχολικών

Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)»

 

 1. Το με αριθμ. πρωτ.  Φ.361.22/28/96968/Ε3/09-06-2017  έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με  θέμα:

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»

 

 1. Το με αριθμ. πρωτ.  Φ.361.22/29/99136/Ε3/13-06-2017  έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με  θέμα:

«Διευκρινίσεις  σχετικά  με  την  επιλογή  υποψηφίων  διευθυντών  όλων  των  τύπων  Σχολικών

Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)

 

 1. .Το με αριθμ.  πρωτ.  Φ.361.22/123511/Ε3/19-07-2017  έγγραφο  του  ΥΠ.Π.Ε.Θ.,  με  θέμα:

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»

 

 1. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/52/127829/Ε3/26-07-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα:

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών των προτύπων και πειραματικών σχολείων»

 

 1. Το με αριθμ.  Πρωτ.  ΠΥΣΠΕ  261/24-07-2017  έγγραφο  της Δ/νσης  Π.Ε. Άρτας,  με  θέμα:

«Υποβολή της υπ’ αριθμ. 24/24-7-2017 πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. (Συμβούλιο Επιλογής) Άρτας»

 

 1. Τον αναμορφωμένο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας, όπως αυτός συντάχθηκε με την με αριθμ. 24/24-7-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Άρτας της παρ. 13 του άρθρου 16 του Ν.

3848/2010, όπως ισχύει.

 

 1. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.11.3/4893/24-07-2017 (ΑΔΑ: Ω16Ψ4653ΠΣ-Γ4Χ) απόφασή μας, με θέμα: «Κύρωση   αναμορφωμένου   τελικού   ενιαίου   αξιολογικού   Πίνακα   Υποψηφίων

 

Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Ν. Άρτας».

 

 1. Την με αριθμ. 25/27-07-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Άρτας της παρ. 13 του άρθρου 16 του Ν.

3848/2010, όπως ισχύει και τα αναφερόμενα σε αυτή σχετικά έγγραφα, με την οποία προτείνεται η τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας.

 

 1. Το με αριθμ. πρωτ. ΠΥΣΠΕ:265/27-07-2017 έγγραφο του προέδρου του ΠΥΣΠΕ Άρτας της παρ. 13 του άρθρου 16 του Ν. 3848/2010, όπως ισχύει με θέμα: «Υποβολή της υπ’ αριθμ.

25/27-07-2017 πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. (Συμβούλιο Επιλογής) Άρτας».

 

 

 

 

 

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Τοποθετούμε για το συμφέρον της Υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου, στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας τους παρακάτω εκπαιδευτικούς με τριετή θητεία, η οποία λήγει στις

31-7-2020, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

 

 

 

Α/Α

 

Α.Μ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

ΚΛΑΔΟΣ

 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΣΧΟΛΕΙΟ

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 

1

 

584079

 

Βασιλείου

 

Κλεοπάτρα

 

Νικόλαος

 

ΠΕ70

12/θ Δημ. Σχ.

 

8Ο Άρτας

12/θ Δημ. Σχ.

 

1ο Άρτας

 

2

 

565827

 

Κάλλια

 

Ευσταθία

 

Δημήτριος

 

ΠΕ70

8/θ Δημ. Σχ.

 

3ο Άρτας

7/θ Δημ. Σχ.

 

Νεοχωρίου

 

3

 

578336

 

Γιώτη

 

Κλαίρη

 

Αριστοτέλης

 

ΠΕ70

12/θ Δημ. Σχ.

 

2ο Άρτας

12/θ Δημ. Σχ.

 

2ο Άρτας

 

4

 

571390

 

Συγγούνας

 

Γεώργιος

 

Φώτιος

 

ΠΕ70

8/θ Δημ. Σχ.

 

Κωστακιών

12/θ Δημ. Σχ.

 

8ο Άρτας

 

5

 

555776

 

Μπαγιώργας

 

Νικόλαος

 

Παντελής

 

ΠΕ70

12/θ Δημ. Σχ.

 

8ο Άρτας

8/θ Δημ. Σχ.

 

4ο Άρτας

 

6

 

581219

 

Ντάση

 

Αικατερίνη

 

Πέτρος

 

ΠΕ70

12/θ Δημ. Σχ.

 

8ο Άρτας

12/θ Δημ. Σχ.

 

7ο Άρτας

 

7

 

568688

 

Πλακιάς

 

Μάριος

 

Θεόδωρος

 

ΠΕ70

6/θ Δημ. Σχ.

 

Κομποτίου

6/θ Δημ. Σχ.

 

Κομποτίου

 

8

 

584475

 

Φίλου

 

Βένα

 

Αθανάσιος

 

ΠΕ70

12/θ Δημ. Σχ.

 

8ο Άρτας

11/θ Δημ. Σχ.

 

6ο Άρτας

 

9

 

579422

 

Λισγάρα

 

Φωτεινή

 

Ελευθέριος

 

ΠΕ70

12/θ Δημ. Σχ.

 

2ο Άρτας

8/θ Δημ. Σχ.

 

9ο Άρτας

 

10

 

565899

 

Μητρογιώργος

 

Χρήστος

 

Δημήτριος

 

ΠΕ70

11/θ Δημ. Σχ.

 

6ο Άρτας

8/θ Δημ. Σχ.

 

5ο Άρτας

 

11

 

595086

 

Παπαντζίκος

 

Γεώργιος

 

Κωνσταντίνος

 

ΠΕ70

11/θ Δημ. Σχ.

 

6ο Άρτας

8/θ Δημ. Σχ.

 

3ο Άρτας

 

 

12

 

 

567602

 

 

Γεώργος

 

 

Χρήστος

 

 

Φώτιος

 

 

ΠΕ70

 

4/θ Δημ. Σχ.

 

1ο Ειδικό Άρτας

4/θ Δημ. Σχ.

 

1ο Ειδικό

 

Άρτας

 

 

 

13

 

563755

 

Νικολάου

 

Γεώργιος

 

Χρήστος

 

ΠΕ70

12/θ Δημ. Σχ.

 

2ο Άρτας

6/θ Δημ. Σχ.

 

Καλαμιάς

 

14

 

557185

 

Έξαρχος

 

Κωνσταντίνος

 

Νικόλαος

 

ΠΕ70

12/θ Δημ. Σχ.

 

7ο Άρτας

8/θ Δημ. Σχ.

 

Κωστακιών

 

15

 

588725

 

Τσόγκας

 

Παντελής

 

Κωνσταντίνος

 

ΠΕ70

2/θ Δημ. Σχ.

 

Ράχης

7/θ Δημ. Σχ.

 

Γραμμενίτσας

 

16

 

595217

 

Μπίμπα

 

Μαρία

 

Νικόλαος

 

ΠΕ70

3/θ Δημ. Σχ.

 

Καλόβατου

6/θ Δημ. Σχ. Αγ.

 

Δημητρίου Πέτα

 

17

 

594579

 

Χουσιάδα

 

Αργυρώ

 

Χρήστος

 

ΠΕ70

8/θ Δημ. Σχ.

 

3ο Άρτας

6/θ Δημ. Σχ.

 

Ανέζας

 

18

 

582323

 

Παλαιοδήμος

 

Γεώργιος

 

Σοφοκλής

 

ΠΕ70

12/θ Δημ. Σχ.

 

2ο Άρτας

6/θ Δημ. Σχ.

 

Αγ. Αναργύρων

 

19

 

597441

 

Κουτσούκη

 

Αναστασία

 

Θεοφάνης

 

ΠΕ11

6/θ Δημ. Σχ.

 

Χαλκιάδων

6/θ Δημ. Σχ.

 

Χαλκιάδων

 

20

 

551901

 

Πεπόνης

 

Κωνσταντίνος

 

Ιωάννης

 

ΠΕ70

6/θ Δημ. Σχ.

 

Ανέζας

4/θ Δημ. Σχ. Αγ.

 

Παρασκευής

 

21

 

552793

 

Γκότοβος

 

Θεόδωρος

 

Ιωάννης

 

ΠΕ70

12/θ Δημ. Σχ.

 

7ο Άρτας

6/θ Δημ. Σχ.

 

Αγ. Σπυρίδωνα

 

22

 

554910

 

Ράμιας

 

Γεώργιος

 

Ηλίας

 

ΠΕ70

8/θ Δημ. Σχ.

 

9ο Άρτας

6/θ Δημ. Σχ.

 

Πέτα

23 553517 Λύτρας Χρήστος Ιωάννης ΠΕ70 6/θ Δημ. Σχ.

Καμπής

6/θ Δημ. Σχ.

Καμπής

 

 

 

 

 

 

Οι τοποθετούμενοι υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 01-08-2017, αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση που τοποθετούνται.

Στους Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ κατά τη διάρκεια της θητείας τους καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011(ΦΕΚ 226/27-10-

2011/τ.Ά), όπως  ισχύει και του Ν. 4354/2015(ΦΕΚ 176/16-12-2015/τ.Α), όπως ισχύει.

 

 

 

 

 Κοιν οποίη ση  :

 

 1. ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών

Εκπ/σης)

 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης
 2. Δ/νση Π.Ε. Ν. Άρτας (Με την υποχρέωση να ανακοινώσει την απόφαση όπου απαιτείται)

 

Η Περιφερειακή Διευθύντρια

 

 

 

 

 

 

 

Φωτεινού Αγγελική

Source: Epirus

Previous Article

Πρόταση από το Δήμο Αρταίων για την δημιουργία ενός αναπτυξιακού προγράμματος για τον Αμβρακικό Κόλπο

Next Article

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. Δ.Ε. Ν. Άρτας

Σχετικά άρθρα